Porovnání následků dopravní nehodovosti v ČR a SR

20.01.2015 10:15

(Kilometer; 03/2014; 19/03/2014; s.: 15,16)

Prehľad štatistík oboch krajín v rokoch 1993 – 2013

Do konca roka 1992 boli štatistiky dopravnej nehodovosti a jej následkov prezentované za spoločnú federáciu. 1. januára 1993 vznikli dva samostatné štáty – Česká republika a Slovenská republika. O tom, že výskyt dopravných nehôd a ich následkov vykazuje spoločné črty a tiež o tom, že sa krajiny v niečom odlišujú, hovorí nasledujúci stručný prehľad.

– Pomer počtu obyvateľov ČR:SR 1,9:1,0

– Pomer počtu držiteľov vodičských oprávnení ČR:SR 2,1:1,0

– Pomer počtu registrovaných motorových vozidiel ČR:SR 2,6:1,0

– Pomer dĺžky cestnej siete ČR:SR 3,1:1,0

– Ak došlo pri nehode k zraneniu osoby, bola v období 1993 – 2013 závažnosť poranenia vyššia na Slovensku – 5 % osôb zomrelo, 20 % bolo ťažko zranených, 75 % ľahko zranených (štatistické hodnoty v ČR sú 3 %, 15 %, a 82 %).

– Pri prepočte na 1 milión obyvateľov registrujeme v Čechách (r. 1993 – 2013) 1,7-krát viac dopravných nehôd ako na Slovensku.

– Pri prepočte na jeden milión obyvateľov registrujeme v rokoch 1993 – 2013 v ČR takmer rovnaký počet usmrtených ako na Slovensku (v SR 1,06-krát viac).

– Počet usmrtených chodcov na milión obyvateľov (r. 1993 – 2013) je v ČR nižší ako na Slovensku (21,3 vs. 30,0). Avšak v posledných piatich rokoch tento počet na Slovensku výrazne klesol (možné vysvetlenie: od 1. 2. 2009 sú chodci povinní za zníženej viditeľnosti používať na svojom odeve reflexné doplnky).

– Počet usmrtených cyklistov (1993 – 2013) v ČR a na Slovensku je takmer zhodný (9,1:8,9). V posledných piatich rokoch výrazne poklesol počet usmrtených cyklistov na Slovensku (možné vysvetlenie rovnaké ako u chodcov, navyše cyklisti bez ohľadu na vek sú pri jazde mimo obce povinní používať bezpečnostnú prilbu).

– Slovensko trvalo vykazuje priaznivejší počet usmrtených motocyklistov na jeden milión obyvateľov. Aj v roku 2013, kedy v ČR zomrelo ,,len” 66 motocyklistov, bol pomer 6,3:3,5 v prospech Slovenska.

– Priemerný počet usmrtených detí za rok (1993 – 2013) činí v ČR 27, na Slovensku 20. V roku 2013 (kedy v ČR zomrel najmenší počet detí, na Slovensku taktiež, rovnako ako v roku 2012) pripadá v ČR na milión obyvateľov hodnota 0,8, na Slovensku 0,9.

– V priemere bolo ročne (1993 – 2013) v ČR usmrtených 111 osôb pri nehodách s prítomnosťou alkoholu, na Slovensku 46. Za posledných päť rokov pri nehodách s prítomnosťou alkoholu zomrelo 10,8 osôb na milión obyvateľov, na Slovensku 8,5.

– Závažnosť dopravných nehôd (počet usmrtených na 1 000 nehôd) bola v období rokov 1993 až 2013 nižšia v ČR (7,3) ako na Slovensku (12,5). V roku 2013 dokonca išlo o pomer 6,9:16,4.

– Počet usmrtených na 1 miliardu najazdených kilometrov bol v roku 2010 v ČR 16,2, na Slovensku 24,5 (priemer EÚ je 8,4). Dáta o dopravných výkonoch za rok 2013 nie sú k dispozícii, za predpokladu rovnakých hodnôt v oboch krajinách by potom v Česku v roku 2013 bolo usmrtených 12,5 osôb na 1 miliardu vozokilometrov a na Slovensku 15,8 osôb na 1 miliardu vozokilometrov. (S ohľadom na uvedené skutočnosti však ide o teoretický údaj, resp. odhad).

– Oba štáty majú národnú stratégiu bezpečnosti cestnej premávky na obdobie rokov 2011 – 2020 (na Slovensku ide o Národný plán SR pre bezpečnosť cestnej premávky). V roku 2012 (na rozdiel od ČR) vykázalo Slovensko menší počet usmrtených, ako pripúšťala stratégia. V roku 2013 registrujeme podobne priaznivý údaj nielen na Slovensku , ale aj v ČR.

– Rok 2013 mal v oboch krajinách pozitívny trend a z pohľadu počtu usmrtených osôb išlo dokonca o rok s najnižším počtom usmrtených osôb na pozemných komunikáciách ako v Čechách, tak aj na Slovensku.

V grafe sú uvedené relatívne hodnoty a hodnoty absolútne, ktoré sú prepočítané na 1 milión obyvateľov.

Z grafu je zrejmé, že Česká republika sa nikdy nedostala pod hodnoty Slovenska, a to ani v absolútnych hodnotách (pozri tabuľka), ani v hodnotách prepočítaných na 1 milión obyvateľov. V priemere sa v Českej republike od roku 1993 zvýšil nárast dopravných nehôd o 7 %, zatiaľ čo na Slovensku klesol nárast dopravných nehôd o 2 %.

Pozitívne štatistiky pre Slovensko

– výrazne nižší počet dopravných nehôd na 1 milión obyvateľov počas celého obdobia (pravdepodobne je to dané výrazne nižším stupňom motorizácie na Slovensku), vývoj relatívnych hodnôt až tak výrazne v prospech Slovenska nevyznieva

– mierne nižší počet usmrtených osôb na 1 milión obyvateľov (104 na Slovensku, 109 v Česku)

– lepší relatívny vývoj počtu usmrtených chodcov (-38 %, v Česku -22 %)

– mierne nižší je počet usmrtených cyklistov v celom sledovanom období (pri prepočte na 1 milión obyvateľov), v obidvoch krajinách ide približne o 9 usmrtených cyklistov ročne na 1 milión obyvateľov

– lepší relatívny vývoj počtu usmrtených cyklistov (-43 %, v Česku -12 %)

– výrazne nižší počet usmrtených motocyklistov na 1 milión obyvateľov (6, v Česku 10), v priemere došlo za sledované obdobie k relatívnemu poklesu (o 27 %) v počte usmrtených motocyklistov (v ČR evidujú 36 %-ný nárast!)

– relatívne lepší vývoj počtu usmrtených detí (medziročne – 37 %, v Česku – 16 %), v Česku však v priemere menej usmrtených detí na 1 milión obyvateľov

– nižší počet usmrtených osôb na 1 milión obyvateľov v prípadoch, kedy je preukázané zavinenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu (9, v Česku 11)

– v priemere dochádza na 1 milión obyvateľov k 402 ťažkým zraneniam ročne, (v ČR v priemere k 469)

– počet ľahko zranených osôb na 1 milión obyvateľov je na Slovensku vždy výrazne nižší ako v ČR

– rok 2013 – najmenej usmrtených osôb na pozemných komunikáciách v celej histórii Všeobecne môžeme povedať, že rok 2013 mal v obidvoch krajinách pozitívny trend a z hľadiska počtu usmrtených osôb išlo dokonca o rok s najnižším počtom usmrtených osôb na pozemných komunikáciách ako v ČR, tak aj na Slovensku. Na základe trendu z posledného obdobia (a uvedených vytýčených cieľov) môžeme predpokladať, že by sa mohol počet usmrtených osôb aj na Slovensku, aj v Českej republike naďalej znižovať.

Zdroj – Samostatné oddelenie BESIP, Ministerstvo dopravy ČR, BECEP, MDVRR SR